ACTRIS on Swedish RI roadmap

Already in 2018, ACTRIS Sweden was listed as a Category A1 Research Infrastructure (RI) in the Swedish Research Council´s inventory of needs for research infrastructure 2017/2018.  This means that ACTRIS Sweden is recognized as a prioritized research infrastructure of high scientific and strategic value for Sweden, and is ready for a call.

Descriptions of all areas in Category A will be presented in the next Appendix to the Swedish Research Council’s Guide to infrastructure, to be published later this autumn, together with a decision on the new areas that will be covered by the call in 2019. The fact that an area has been categorised as A1 is a prerequisite, but not a guarantee, for being included in the next call.

RIs eligible for submitting a proposal in spring 2019 may then be selected for funding, starting earliest January 2020. Research-Performing Organizations (RPOs; universities and research institutes) are expected to co-finance RI activities corresponding to at least 50%.

The previous "Appendix to the national Research Infrastructure roadmap" was published in 2016, in which ACTRIS Sweden was listed as A2.

The evaluation statement for ACTRIS Sweden emphasizes the strong links to ICOS Sweden, and that it is highly desirable that a future Swedish national RI should be part of both EU-ACTRIS and EU-ICOS.

 

The following text regarding ACTRIS Sweden is quoting the entire evaluation statement ("Yttrande") from June 2018 (in Swedish only):

Svensk medverkan i planering, uppbyggnad och drift av Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure (ACTRIS)

Betyg: A1

Yttrande:
I bedömningen av behov av ny infrastruktur har RÅG gjort en sammanvägd bedömning av följande behovsanmälningar:
Dnr: 2017-06574 – ACTRIS Sverige
Dnr: 2017-06583 – ICOS Sweden uppgradering

Definition av behovet:

Behovet består i väsentligt förbättrade möjligheter att förstå kopplingar mellan processer i atmosfär och biosfär, och hur dessa samverkar med jordens klimat. För detta krävs nya typer av integrerade mätningar av aerosoler, moln och spårgaser på samma platser där gasutbyte och andra processer vid markytan mäts.

Bedömning:
Detta behov kan tillgodoses genom ett svenskt deltagande i ACTRIS-EU för att uppnå målen om långsiktiga, tillgängliga, kvalitetskontrollerade observationer av atmosfärsprocesser. Samtidigt kan verksamheten vid ICOS-Sverige mätstationer utökas med ACTRIS mätningar, dvs. observationer av moln och atmosfärkemiska parametrar vilket är strategiskt viktigt och har mycket högt vetenskapligt värde nationellt och internationellt. Sverige kan bidra med unika data till EU-ACTRIS och samordningen med EU-ICOS är motiverat vetenskapligt, mättekniskt och organisatoriskt och ger tydliga mervärden. Därav betyget A1.

(Vid en eventuell utlysning bör det framgå att det är önskvärt med en svensk nationell infrastruktur som deltar i både EU-ACTRIS och EU-ICOS.)